יידיש

די דעפּאָרטאַציאָן

איינע פון די זיעגע אין דעם קאַמף צו מאַכען אונזער זאָגענאַנטע „פרייע רעפּובליק“ פאַר אַן אמת’ע סאָוועטען רעפּובליק, איז געווען די בעפרייאונג פון די 12 חברים וועלכע זיינען געווען פערהאַלטען אין עליס איילאַנד, דעפּארטירט צו ווערען מיט די אַנדערע.

“בעגריסונג צום „קלאַסען קאַמף

“אַ בריוו פֿון מ. קאַטץ וואָס אײַנפֿירן דער „קלאַסען קאַמף

דער קלאסען קאמפּף 1.02

ערשטער יאַהרגאַנג, נומער 2 פֿון דער קלאסען קאמפּף, פֿון נוי יאָרק, אַפּריל 1919

דער קלאסען קאמפּף

דער קלאסען קאמפּף
טיילווײַז אָנלײַנע אַרכיוו פֿון דער קלאסען קאמפּף, אַ ייִדישע אַרבעטער צײַטונג וואָס האָט אַרויסגעגעבן אין פֿאַראייניקטע סטאַטן אַן ערך 1919

ײַנע ערשטע יאָרן אין פֿילאַדעלפֿיע

אין פֿרילינג 1903, בין איך מגולגל געוואָרן קיין פֿילאַדעלפֿיע. דער קרײַז אין וועלכן איך בין אַרײַנגעפֿאַלן איז געווען אַ קאָנסערוואַטיווער, געשפּײַזט פֿון כּתריאל שׂרהזאָנס „טאַגעבלאַט“, וועלכע איז מיר פֿון ערשטן טאָג אָן געווען שטאַרק דערווידער.