מ. קאַטץ

“בעגריסונג צום „קלאַסען קאַמף

“אַ בריוו פֿון מ. קאַטץ וואָס אײַנפֿירן דער „קלאַסען קאַמף