Xuân Rayne

Entrevista a Xuân Rayne: Vietnamita, anarquista, trabajadora sexual

Xuân Rayne, una anarquista vietnamita y trabajadora sexual no binaria

Entrevistamos a Xuân Rayne, una anarquista vietnamita y trabajadora sexual no binaria afincada en Estados Unidos, para que nos explique la intersección de sus identidades, los caminos de la solidaridad internacional entre los trabajadores del sexo y cómo los trabajadores en general pueden estar con los trabajadores del sexo.
Xuân utiliza cualquier/todos los pronombres.
A translation of our interview with Xuân Rayne into Spanish. Translated by Grupo Anarquista Aurora.

Phỏng vấn Xuân Rayne: người lao động tình dục vô trị người Việt

Xuân Rayne: người lao động tình dục vô trị người Việt

Nhân ngày Quốc tế Người Lao động Tình dục 2/6, Mèo Mun đã phỏng vấn Xuân Rayne — một người vô trị và lao động tình dục phi nhị nguyên giới (non-binary) gốc Việt hiện đang sống tại Mỹ. Qua bài phỏng vấn này, chúng mình muốn tìm hiểu góc nhìn của Xuân về sự giao thoa của những danh tính này, về con đường cho tình đoàn kết giữa những người lao động tình dục trên toàn thế giới, và cách người lao động trong các ngành nghề khác có thể đấu tranh cùng người lao động tình dục. Xuân dùng mọi đại từ nhân xưng (anh ấy/cô ấy/bạn ấy). (English original).

Entretien avec Xuân Rayne, travailleur du sexe vietnamien et anarchiste

Xuân Rayne, travailleur du sexe vietnamien et anarchiste

Nous avons interviewé Xuân Rayne, un anarchiste vietnamien et un travailleur du sexe non binaire basé aux États-Unis, pour connaître leurs points de vue sur l'intersection de leurs identités, les voies de la solidarité internationale entre les travailleurs du sexe et la façon dont les travailleurs en général peuvent se tenir aux côtés des travailleurs du sexe. Xuân utilise tous les pronoms.
A translation of our interview with Xuân Rayne into French. Translated by Al Raven.

Interview with Xuân Rayne: Vietnamese, Anarchist, Sex Worker

Xuân Rayne: Vietnamese, Anarchist, Sex Worker

We interviewed Xuân Rayne, a Vietnamese anarchist and non-binary sex worker based in the United States for their insights into the intersection of their identities, the paths for international solidarity among sex workers, and how workers in general can stand with sex workers. Xuân uses any/all pronouns. 
Also available in Tiếng Việt, French, and Spanish.