Vasily Postnikov

Postnikov, Vasily Matveyevich (1894-1937)

Vasily Postnikov

A short biography of Russian anarchist Vasily Postnikov