Nick Heath

Scarselli, Ines Leda (1906-1985)

Ines Leda Scarselli

A short biography of Italian anarchist Ines Leda Scarselli

Scarselli, Eusebio (1863-1934)

(From l. to r) Ida, Eusebio, Scintilla, Giacomo

A short biography of Italian anarchist Eusebio Scarselli

Scarselli, Ida (1897-1989)

Ida Scarselli

A short biography of Italian anarchist Ida Scarselli

Gorev, Grigori (1890-1919)

Gorev (centre)

A short biography of anarchist communist and Makhnovist Grigori Gorev

Yevgeny Zamyatin and the novel We

Yevgeny Zamyatin

Article on life of Yevgeny Zamyatin, Russian writer.

Bondarets, Luca Nikiforovich (1892-1920)

A short biography of anarchist communist and Makhnovist Luca Bondarets

Yakov Ozerov and the guilt of Trotsky

Yakov Ozerov

A short biography of the Maximalist Yakov Ozerov, Makhnovist chief of staff.

Sizikov, Ivan Evgenyevich (1883-1921)

Ivan Sizikov

A short biography of Siberian anarchist communist Ivan Sizikov

Kurilenko, Vasily Vasilyevich (1891-1921)

Vasily Kurilenko (centre)

A short biography of anarchist communist and Makhnovist Vasily Kurilenko

Kharlamov, Vasiliy Antonovich (1899-1964)

Kharlamov on right

A short biography of Vasily Kharlamov, Makhnovist and close friend of Nestor Makhno.