Lu Jianbo

Lu Jianbo 卢剣波 (1904 - 1991)

Ba Jin (l.) Lu Jianbo (r.)

A short biography of Chinese anarchist veteran Lu Jianbo